Thân kẹp kim WP 1.6/2.4/3.2 – Black wolf Dùng Cho Súng Hàn WP17-18-26

12.900 13.600