ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Kích hoạt bảo hành & Đăng ký thông tin sở hữu sản phẩm


Đăng ký qua SMS

Hướng dẫn kích hoạt bằng SMS theo cú pháp: WBHDT <Cách> Mã Seri gửi 7039

Đăng ký qua MOBILE APP

  • Cài đặt từ AppleStore hoặc Google Play FELIXVN
  • Chạy ứng dụng và nhập thông tin, mã seri

XEM TRẠNG THÁI BẢO HÀNH

Xem trạng thái bảo hành hiện tại cho sản phẩm đã đăng ký.

DANH SÁCH CÁC TRẠM BẢO HÀNH

Find a local store
Found store(s)
Loading...