Bép cắt và điện cực SG51 – Black wolf

21.400 22.100