Chụp khí P200 – Black wolf- Chụp Khí Hàn MIG-Chịu Nhiệt Cao, Hạn Chế Hao Mòn

37.100