mm


m

Lực chấn: 0 Tấn
(Kết quả chính xác 80%, phụ thuộc vào độ mở V thực tế trên cối chấn. Chi tiết liên hệ Weldcom:)