Chuyên mục

Hàn sấp là vị trí hàn thuận lợi, dễ thao tác nhất. Chất lượng mối hàn khi hàn sấp cao vì điều kiện thoát khí tốt, và các tạp chất dễ tách ra khỏi vũng hàn.
Phân biệt mối hàn đẹp và mối hàn lỗi trong hàn que, hàn hồ quang tay với hình ảnh minh họa rõ ràng và giải thích lỗi tạo nên mối hàn chưa đẹp